HomeOpis projektu

Kliknij aby pobrać Team Building Platform:

 

 

 

OPIS PROJEKTU

Projekt Team Building Platform jest kompleksowym narzędziem opartym o metodykę grywalizacji, którego celem będzie zwiększenie zaangażowania pracowników oraz poziomu ich innowacyjności, a w efekcie innowacyjności przedsiębiorstwa.

Innymi słowy, rozwiązanie obejmuje projekt i wdrożenie systemu społecznego opartego o architekturę IT, wspieranego mechanizmami grywalizacyjnymi, którego celem będzie zwiększenie zaangażowania, satysfakcji i motywacji pracowników do wymiany wiedzy, komunikowania się i innowacyjności.

Produkt finalny to:

 • Wytyczne i scenariusze przeprowadzenia pogłębionej analizy dot. dojrzałości organizacyjnej firmy;
 • Wytyczne i scenariusze spotkań z kadrą zarządzającą średniego szczebla;
 • Wytyczne i scenariusze spotkań z pracownikami;
 • Szablony/wzory/wytyczne do przygotowania i/lub zmiany wewnętrznej dokumentacji firmy;
 • Programy/scenariusze szkoleń.
 • Platforma IT wymiany wiedzy wraz z dokumentacją towarzyszącą /instrukcja obsługi, opis systemu zabezpieczeń narzędzia, warunki brzegowe implementacji/ składająca się :
  • Bazy idei – fiszki projektowe umożliwiające zdalną pracę nad projektami konkursowymi;
  • Baza stworzonych projektów/repozytorium składające się z biblioteki casów, publikacji – zasilana przez pracowników.

Unikalnośćprojektu wynika z:

 • 1Kompleksowości rozwiązania tj. dostarczenie całego systemu wraz z instrukcją wdrożenia – a nie aplikacji i instrukcją jej obsługi.
 • 2Celu zastosowania do zwiększenia zaangażowania, motywacji i innowacyjności pracowników – a nie tylko inteligentniejszych systemów rankingowych w celu wsparcia sprzedaży.
 • 3Adaptacyjności – badania, system i wdrożenie jest tak zaprojektowany, żeby można było go zastosować w organizacjach o podobnym profilu pracy i problemach.


Team Building Platform – najważniejsze informacje


Ogólny opis System Team Buliding Platform jest kompleksowym i innowacyjnym narzędziem z zakresu zarządzania zmianą i wiedzą, zbudowanym w technologii Internetowej umożliwiającym zwiększenie stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa. Wspiera on następujące obszary działania: - poprawienie komunikacji między pracownikami, - przeciwdziałać dużej rotacji pracowników, - ułatwić i wspierać wymianę wiedzy i doświadczeń między pracownikami, - promować i uczyć pracy zespołowej. Cele te są osiągane poprzez odpowiednie wykorzystanie technik motywacyjnych opartych na mechanizmach grywalizacji czyli mechanizmach przeniesionych z gier komputerowych w celu odpowiedniego wpływania na zachowanie użytkownika aplikacji. Dodatkową wartością narzędzia jest możliwość oddolnego kreowania kultury organizacyjnej poprzez włączenie użytkowników i odbiorców w proces tworzenia założeń funkcjonowania produktu finalnego w organizacji.
Przeznaczenie narzędzia Narzędzie przeznaczone jest dla każdej firmy, ze szczególnym wskazaniem na firmy MSP, która dąży do zwiększenia innowacyjności w swoim działaniu i zidentyfikowała jeden z wymienionych poniżej problemów: - niska komunikatywność pracowników, - brak wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami, w szczególności gdy są to różne grupy wiekowe, - słaba zaangażowanie lub problemy w pracy zespołowej, - duża rotacja pracowników, - niskie zaangażowanie pracowników w działania twórcze i racjonalizatorskie. Razem z dokumentacją do produktu TBP dostarczane są wytyczne do przeprowadzenia w firmie pogłębionej analizy przyczyn niskiej innowacyjności oraz oceny gotowości do przeprowadzenia zmiany. Ułatwia to i przyspiesza proces decyzyjny związany z wyborem i wdrożeniem rozwiązania w firmie.
Warunki niezbędne do uruchomienia narzędzia Pozyskanie licencji i użytkowanie narzędzia TBP w przedsiębiorstwie nie jest związane z opłatami. Konieczny jest natomiast poniesienie pewnego wysiłku organizacyjnego i posiadanie niewielkiego zaplecza technicznego IT. Warunkami niezbędnymi do uruchomienia narzędzia jest: - w aspekcie organizacyjnym - firma musi zatrudniać powyżej 25 pracowników, przygotować wewnętrzny regulamin użytkowania systemu TBP i odpowiednio dostosować system
PI Team Building Platform
Zwiększanie potencjału innowacyjnego firmy
poprzez wykorzystanie Grywalizacji-HR
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Biuro projektu: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, pokój A-116, 03-301 Warszawa wynagradzania oraz dysponować (lub zlecić te zadania) pracownikiem IT zdolnym do uruchomienia i utrzymania systemu TBP; - w aspekcie technicznym – pracownicy firmy posiadają dostęp do komputerów pracujących we wspólnej sieci umożliwiającej dostęp do dedykowanego serwera (moc przetwarzania serwera uzależniona jest od ilości jednocześnie działających w systemie użytkowników), na którym uruchomiony jest system TBP. Firma musi dysponować jedynie licencjami oprogramowania systemowego MS Windows dla serwera, na którym ma być uruchomione narzędzie.
Sposób i możliwości zastosowania Funkcjonalność systemu została zaprojektowana żeby wspierać rozwój umiejętności miękkich: komunikacja, umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów. System TBP umożliwia zgłaszanie pomysłów na nowe projekty, pracę zespołową nad ich realizacją, kierowanie zespołami projektowymi oraz gromadzenie i dzielenie się wiedzą. Jest on skalowalny i bardzo elastyczny w konfiguracji co umożliwia dostosowanie do specyficznych warunków danego przedsiębiorstwa a także pozwala stymulować wzrost wybranych pożądanych przez pracodawcę cech pracowniczych. Pełna dokumentacja dostarczana razem z produktem pozwala na: - przeprowadzenie pogłębionej diagnozy i analizy problemów, których rozwiązanie wspiera system TBP; - przygotowanie wewnętrznych regulacji i zasad pracy TBP w przedsiębiorstwie; - samodzielną i poprawną instalację narzędzia TBP w środowisku IT firmy; - odpowiednie dostosowanie mechanizmów motywacyjnych poprzez poprawną konfigurację mechanizmów grywalizacyjnych zaimplementowanych w systemie TBP; - łatwe i szybkie uruchomienie oraz użytkowanie narzędzia TBP w przedsiębiorstwie; - pomiar osiąganych na platformie TBP efektów i ich wizualizacja; - uzyskanie dodatkowej wiedzy nt. zarządzania zmianą, wdrażania innowacji i pracy zespołowej z materiałów filmowych udostępnianych w narzędziu TBP. Produkt finalny będzie upowszechniany i włączany do głównego nurtu poprzez seminaria, wizyty studyjne, warsztaty, co umożliwi dokładne zapoznanie się z nim i zakresem jego stosowania jeszcze przed jego pozyskaniem, instalacją i uruchomieniem w przedsiębiorstwie. Pozwoli to zainteresowanym pracodawcom podjęcie decyzji o wdrożeniu narzędzia bez ponoszenia dodatkowych kosztów i poświęcania znacznego czasu na analizę jego funkcjonalności.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Bez-nazwy-1

Dodatki

Początek strony